Inackorderingstillägg

Bidraget kan sökas av elever i gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Inackorderingstillägg kan beviljas om du på grund av lång eller besvärlig resväg måste skaffa ett boende på skolorten.

En kan få inackorderingstillägg till och med det första kalenderhalvåret under det år en fyller tjugo. En förutsättning för att bidraget skall beviljas är att du bor på skolorten eller i dess omedelbara närhet, samt att du är skriven i hemkommunen, (Ludvika/Smedjebacken). Om du folkbokför dig på din boendeadress på skolorten räknas det som eget boende och du har därmed inte rätt till inackorderingstillägg.

 • Kopia på hyresavtal för aktuell inackorderingsadress (boende på skolorten) ska bifogas ansökan
 • Inackorderingstillägg betalas ej ut för kortare tid än en månad
 • Inackorderingstillägg kan sökas retroaktivt för innevarande termin
  Skolkort och inackordering

Den studerande får inte samtidigt inneha skolkort och inackorderingstillägg.
Om studerande har både och kan skolan komma att kräva tillbaka kostnaden för skolkort eller inackorderingstillägg.

Gymnasieelever

Inackorderingstillägget söks varje läsår och beviljas för ett normalt läsår, 4 månader på höstterminen och 5 månader på vårterminen. För att du ska få inackorderingstillägg krävs att du studerar på heltid.

Vuxenutbildning

Om eleven har särskilda skäl för att läsa på annan ort är kommunen skyldig att svara för kostnaderna. Endast i dessa fall kan komvuxelever få rätt till inackorderingstillägg. Det krävs att eleven läser heltid för att beviljas bidraget, vilket omfattar minst 20 poäng/vecka.

Lång resväg

Endast om reseavståndet från folkbokföringsadressen till skolan är minst 44 kilometer, och du måste resa sträckan tur och retur vid fyra tillfällen under två veckor, har du rätt att få inackorderingstillägg. Beroende på avståndet mellan folkbokföringsadressen och skolan, beviljas inackorderingstillägg med följande belopp:

Avstånd km Kronor/mån
44 - 125 1 610:-
125,1 - 1 700:-

Besvärlig resväg

Om reseavståndet mellan folkbokföringsadressen och skolan är mindre än 44 kilometer kan inackorderingstillägg beviljas om den totala restiden är minst 2,5 timmar per dag, ”port till port” med kollektivt färdmedel. Tillägget beviljas då med det lägsta månadsbeloppet.

Val av inackorderingsort

För att du ska beviljas inackorderingstillägg ska ditt boende (inackorderingen) ligga som mest 20 kilometer från skolan och restiden ska vara under två timmar.

Inackordering på hemorten

Inackorderingstillägg kan även beviljas om du genom socialnämndens försorg inte längre bor i föräldrahemmet på grund av sociala skäl. Bifoga i så fall ett intyg från sociala myndigheter eller skolkurator som visar att social myndighet medverkat. Inackorderingstillägg beviljas då med det lägsta beloppet.

Skolans rapportering

Varje månad lämnar skolan rapport om bland annat studieavbrott, studieomfattning, frånvaro längre än 14 dagar som inte beror på sjukdom samt uppgift om lärlingslön eller annan liknande ersättning. Den som då inte har rätt till inackorderingstillägg får inte någon utbetalning.

Ändrade förhållanden och anmälningsskyldighet

Den som felaktigt tar emot inackorderingstillägg är skyldig att genast återbetala beloppet. Beslut om inackorderingstillägg grundar sig på de uppgifter som antingen har lämnats i ansökan eller av skolan. I nedanstående fall är den studerande ej berättigad till inackorderingstillägg.

För att undvika återkrav är det därför viktigt att anmälan görs till skolan eller din hemkommun enligt nedan.

Anmälan skall göras om du:

 • avbryter studierna
 • minskar studieomfattningen
 • får lärlingslön eller motsvarande ersättning
 • får ändrade familjeförhållanden (t.ex. flyttar hem igen)
 • får utbildningsbidrag från AMS
 • får förtidspension eller helt sjukbidrag och uppehället samtidigt bekostas av stat eller kommun
 • är föremål för kriminalvård
 • gör militärtjänst
 • skriver dig på inackorderingsorten eller byter inackorderingsadress

Utbetalning

Inackorderingstillägget betalas ut till din vårdnadshavare om du är omyndig eller dig själv om du är myndig. Inackorderingstillägget betalas ut sista bankdagen i månaden. Utbetalning sker från Region Dalarna via Swedbank. Kontakta din bank om du har frågor.

Hur man överklagar beslut

Den som inte är nöjd med VBU:s beslut, kan överklaga det. Skicka din överklagan till den som fattat beslutet inom tre veckor räknat från den dag en blivit delgiven beslutet. Ta med följande:

 • Vilket beslut är det som överklagas
 • Vilken ändring av beslutet begärs
 • Datum för beslutet
 • Personnummer på den beslutet avser
 • Adress för den beslutet avser
 • Om du är myndig skall du själv underteckna överklagan, annars ska din vårdnadshavare skriva under.